Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Projekt Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski

Do 7 października trwała rekrutacja uczniów i nauczycieli do udziału w zajęciach projektowych.
Wykorzystaliśmy wszystkie przyznane nam miejsca – 215 dla uczniów i 22 dla nauczycieli.

Czytaj więcej: WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU 8.2.2

Szanowni Państwo,

od dzisiaj do 10 października będziemy prowadzić rekrutację uczniów do udziału w zajęciach organizowanych w ramach Projektu 8.2.2.

Nasza szkoła realizować będzie następujące zadania:

  • Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy (zajęcia m.in.
    na platformie edukacyjnej)
  • Nauczanie metodą eksperymentu
  • Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne

Czytaj więcej: Rekrutacja do Projektu 8.2.2...

Projekt „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. 

Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 

Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.07.2015 r. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkiem ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Łącznie w projekcie udział weźmie: 933 nauczycieli, 15 przedszkoli i 20 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych związanych z wdrażaniem nowych narzędzi wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Projekt stanowi pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

Zadanie I polega naprzeprowadzeniu pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów
we wszystkich typach szkół i przedszkoli na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW) w ramach czterech etapów:

ETAP 1. Diagnoza potrzeb każdej placówki;

ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;

ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;

ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).

W celu wykonania zadania powołani zostali Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.

Za realizację zadania odpowiedzialny jest Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Zadanie II

W ramach zadania, w oparciu o diagnozę przeprowadzoną wiosną 2013 roku przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., utworzonych zostało pięć sieci współpracy i samokształcenia:

1) „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”,

2) „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”,

3) „Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole”,

4) „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”,

5) „Praca z uczniem młodszym w przedszkolu i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej”.

W celu wykonania zadania powołanych zostało pięciu koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Odpowiedzialny za realizację tego zadania jest Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.

W roku szkolnym 2014/2015 projekt wdrażany będzie w:

- 13 przedszkolach nr: 3, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 27, 29, 32, 33

- 2 szkołach podstawowych nr: 6, 15,

- 2 gimnazjach nr: 9, 12

- 8 szkołach ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, Technikum nr 2 przy ZS Ekonomicznych, Technikum nr 6 przy ZS Technicznych i Ogólnokształcących, Technikum nr 7 przy ZS Elektrycznych, ZSZ nr 1 przy ZS Budowlanych, ZSZ nr 4 przy ZS Odzieżowych, ZSZ nr 5 przy ZS Mechanicznych.

 Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej  sites.google.com/site/test1jjj/

 REGULAMIN PROJEKTU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prowadząca: Monika Koziura

W zajęciach uczestniczy pięcioro dzieci z klas 1-3. Każde z nich posiada zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem wady postawy. Do grupy pierwszej uczęszcza trzech chłopców i dwie dziewczynki. W drugiej grupie znalazło się pięciu chłopców. Intensywność oraz ilość powtórzeń dostosowana jest do wieku dzieci, a ćwiczenia dobierane są indywidualnie do dziecka i jego wady. Ćwiczenia stóp wykonują wszystkie dzieci, natomiast dzieci z wadami stóp i kolan obowiązuje zwiększona ilość powtórzeń. Uczniowie ćwiczą przy pomocy piłek rehabilitacyjnych, skakanek. Przydatne są również 1 kg i 2 kg piłki lekarskie oraz woreczki.

Prowadząca: Marzanna Jankowska

Celem programu realizowanego na zajęciach jest stworzenie uczniom uzdolnionym warunków indywidualnego rozwoju zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów poprzez podejmowanie atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań, które wykraczają poza aktualne wiadomości i umiejętności dziecka.

Prowadząca: Marzanna Jankowska

Celem głównym realizowanego podczas zajęć programu jestutrwalanie zdobytych umiejętności i wiedzy z matematyki.Uczniowie rozwijają logiczne myślenie, kształtują wyobraźnię,  usprawniają technikę liczenia.Celem tych zajęć jest pokazanie przydatności matematyki w życiu.

Prowadząca: Lucyna Stuła

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach i obejmują 12 uczniów klas III. Tematyka przybliża uczniom środowisko, w którym żyje człowiek, jego florę i faunę oraz uczy sposobów ich ochrony. Dzieci poznają organizm ludzki, jego funkcje i uczą się zdrowego stylu życia. Wykonują doświadczenia, eksperymentują i wyciągają wnioski.

 

Prowadząca: Anetta Szopa

Podstawowym celem zajęć jest doprowadzenie do umiejętności poprawnego mówienia, czytania i pisania (pod względem kaligraficznym, ortograficznym i gramatycznym), wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań dziecka oraz wzmocnienie jego mocnych stron. Uczniowie uczą się poprzez zabawę- zespołowe zabawy i gry ruchowe z elementami rywalizacji,  zabawy konstrukcyjne, konkursy, gry dydaktyczne. Taka forma zajęć wyzwala ciekawość i zainteresowanie, wzbudza motywację do wykonywanych zadań szkolnych i wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadząca: Anetta Szopa

W trakcie zajęć przyrodniczych uczniowie wykonują różne nieskomplikowane doświadczenia. Uczą się posługiwać mikroskopem oraz min. jak zrobić kompas za pomocą szpilki. Poznają tajniki przyrody, prowadzą obserwacje przyrodnicze, poszerzają wiedzę z zakresu ekologii. Na zajęciach uczniowie poszukują odpowiedzi na interesujące ich pytania: „Czy woda to dobry klej?, Co się stanie z kostką cukru w wodzie, a co w oleju?, Co to jest napięcie powierzchniowe?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadząca: Anetta Szopa

Głównym celem zajęć jest aktywizowanie i zachęcanie do pozytywnego nastawienia i zwiększonego wysiłku w uczeniu się matematyki. Na zajęciach uczniowie rozwiązują różnorodne zadania matematyczne, doskonalą umiejętność logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek  i łamigłówek matematycznych. Podczas zabaw i gier ćwiczą umiejętność spostrzegania, wyobraźni i aktywności twórczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć Zajęcia matematyczne - Anetta Szopa

Prowadząca: Beata Sławuta

Głównym celem jest podnoszenie sprawności językowej i rozwijanie funkcji komunikacyjnej. Uczniowie opanowują prawidłową wymowę głosek zaburzonych, usprawniają aparat artykulacyjny, wypracowują nawyk samokontroli mowy, poszerzają zasób słownictwa i podnoszą sprawność językową. Uczestnicy Projektu doskonalą funkcje mające wpływ na rozwój mowy (koncentrację, pamięć, koordynację wzrokowo– ruchową). Dzieci bardzo chętnie wykonują ćwiczenia logopedyczne i są bardzo zadowolone z różnorodnych form pracy na zajęciach. Wielki entuzjazm wzbudza w nich praca z wykorzystaniem gier logopedycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć Zajęcia logopedyczne - Beata Sławuta

Prowadząca: Małgorzata Leśniak

Zajęcia matematyczne to czasem zabawa, czasem wyzwanie. Różnorodność gier i pomocy dydaktycznych sprawia, że uczniowie, oprócz ćwiczenia sprawności rachunkowej, mają możliwość spostrzegania wzrokowego, sprawności manualnej, orientacji przestrzennej oraz ćwiczenia wielu innych dyspozycji intelektualnych. Nawet w czasach powszechnego użytkowania kalkulatorów  dzieci muszą opanować umiejętność dodawania i odejmowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć Zajęcia matematyczne - Małgorzata Leśniak

Prowadząca: Małgorzata Leśniak

Zajęcia umożliwiają uczniom opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie pisania i czytania. Poprzez różnorodne gry i zabawy słowne dzieci doskonalą znajomość alfabetu, analizę i syntezę wzrokową, umiejętność wypowiedzi ustnych, twórcze myślenie i reguły ortograficzne. Uczniowie pracujący  w grupie, w parach rywalizują ze sobą. Wygrana wzmacnia ich samoocenę, porażka mobilizuje do dalszej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadząca: Iwona Hajdo

Zajęcia w mało licznych grupach są miłą i atrakcyjną formą spędzania czasu. Wykorzystywane różnorodne pomoce dydaktyczne rozbudzają ciekawość dzieci, zachęcają do pracy, dają szanse na utrwalanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności zdobywanych na lekcjach. Ważnym elementem tych zajęć jest  radzenie sobie z porażką, niepowodzeniem,  które często staje się bodźcem do dalszej wytężonej pracy. Nauka przez zabawę ułatwia uczniom przełamywanie niechęci do matematyki i sprawia, że zaczynają ją lubić.

Prowadząca: Beata Kępińska

Zajęcia odbywają się w trzech grupach. Uczestniczy w nich 13 uczniów. Dzieci nawiązują właściwe relacje między sobą. Uczą się, jak rozwiązywać konflikty drogą pokojową i jak postrzegać siebie.

Chcemy być zawsze dobrymi ludźmi. Przyjemność sprawiło nam wykonanie aniołów z masy solnej.

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Zajęcia psychoedukacyjne - Beata Kępińska

Prowadząca: Magdalena Gałązka

Zajęcia prowadzone są w grupach 6- osobowych. Uczniowie bardzo często korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych takich jak domino obrazkowe, krzyżówki, puzzle obrazkowe i wyrazowe, rebusy, przeplatanki alfabetyczne itp.  Dzieci ćwiczą wymowę, doskonalą umiejętność wypowiadania się na dany temat, kształtują umiejętność pisania i czytania, ćwiczą ortografię i gramatykę. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia i chętnie współpracują.

Prowadząca: Magdalena Chmiel

Na zajęciach uczniowie usprawniali funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania
i pisania: wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne i współdziałanie ze sobą tych funkcji. Dzieci poprawiły pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Osiągnęły postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma. Poprawiły jakość czytania i rozumienie czytanego tekstu. Poszerzyły zakres słownictwa, zarówno biernego jak i czynnego. Rozwinęły sprawność językową w zakresie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej. Dzieci w wielu przypadkach osiągnęły lepsze wyniki w nauce i wzrosła ich motywacja do dalszej nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęćZajęcia polonistyczne - Magdalena Chmiel

Prowadząca: Magdalena Chmiel

Podczas zajęć  rozwijaliśmy swoje  zainteresowania  i zdolności matematyczne poprzez gry i zabawy matematyczne  np. Marynarze, Kałuże, Co do czego pasuje?, Wskocz do środka, Zrywanie kwiatów. Tajemnice królowej nauk odkrywaliśmy także dzięki kolorowym klockom , na których wykonywaliśmy rozmaite działania algebraiczne. Dużą radość sprawiły nam zadania, które mogliśmy później wykorzystać w naszym codziennym życiu, np. obliczanie kawałków pizzy dla rodziny, mierzenie centymetrem tasiemki do obszycia chusteczki czy odmierzanie szklanek z mlekiem. Przekonaliśmy się, że matematykę można poznać w ciekawy sposób.

Prowadząca: Magdalena Chmiel

Na  zajęciach  doskonalimy, ćwiczymy i sprawdzamy  znajomość trudnych zasad ortograficznych. Tworzymy ortograficzne rebusy, rozwiązujemy krzyżówki, układamy ortograficzne puzzle. Najchętniej uczymy się ortografii poprzez gry multimedialne, gdzie możemy dokonać samooceny. Stworzyliśmy ilustrowany słowniczek ortograficzny, do którego  każdy z uczniów przygotował po 4 ortograficzne piktogramy.

Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-08-177/11 „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych”

Czytaj więcej: Informacje ogólne o projekcie