Decyzja nr 23/15/16

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości  szkolnego zestawu podręczników obowiązującego w roku szkolnym 2016/2017,

pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Rodziców,

na podstawie art. 22ab ust. 1-6

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

 

 

§ 1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podaję do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w roku szkolnym 2016/2017.

§ 2

Szkolny zestaw podręczników został utworzony na podstawie wybranych przez zespoły nauczycieli podręczników. Wybrane podręczniki są dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.

§ 3

 Szkolny zestaw podręczników został podany do publicznej wiadomości przez:

  • poinformowanie uczniów podczas zajęć
  • wywieszenie zestawu na tablicy informacyjnej w szkole
  • zamieszczenie zestawu na sp15.gorzow.pl

 

Dyrektor Szkoły

Maria Traczyk

Wykaz podręczników: